• Softwash
  • Glasbewassing
  • Schoonmaak
  • Voor 14:00 uur besteld zelfde dag verzonden

ZONE Dikbleek (kindveilige sluiting) 1 Liter

€ 1,25
Artikelnummer: 302164

Veiligheidsinformatieblad

Samenstelling
<5% chloorbleekmiddelen, Anionogene oppervlakteactieve stoffen, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 Diol

Gebruik
De toiletreiniger onder de rand van de wc-pot en in het toiletwater spuiten. Ruim 15 minuten laten inwerken. Borstelen indien nodig en het toilet doorspoelen.

Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Kan bijtend zijn voor metalen.
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken.
Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen
Buiten bereik van kinderen 
Uitsluitend in originele verpakking bewaren. 
Voorkom lozing in het milieu.
Draag beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
Bij contact met de huid of haar: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. 
Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.