• Softwash
  • Glasbewassing
  • Schoonmaak
  • Voor 15:00 uur besteld zelfde dag verzonden

ZONE Bleek 1 Liter

Artikelnummer: 302102
€ 1,00

Veiligheidsinformatieblad

Samenstelling
<5% natriumhypochloriet, oplossing

Gebruik
Bleek kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Altijd goed naspoelen.

Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Kan bijtend zijn voor metalen.
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken.
Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen
Buiten bereik van kinderen 
Uitsluitend in originele verpakking bewaren. 
Voorkom lozing in het milieu.
Draag beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
Bij contact met de huid of haar: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. 
Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.